Användarvillkor

Om du använder denna tjänst på uppdrag av ett företag medger du att du har behörighet att företräda företaget och accepterar villkoren i detta avtal på uppdrag av ett företag. Vid medgivande är följande bindande avtal upprättat mellan Interspeedia International och företaget (kunden) i enlighet med villkoren i detta avtal. Du samtycker till att inte begå eller uppmuntra till eventuella brott mot avtalet mellan Interspeedia och företaget.
Om du ingår detta avtal på uppdrag av ditt företag representerar termen “Kund” ditt företag inklusive alla dess anställda.
Om du ingår detta avtal för egen räkning eller om du inte är behörig att företräda företaget, medger du att du personligen är bunden till villkoren i detta avtal och termen “Kund” avser dig.

Vänligen läs igenom följande villkor noggrant innan du lämnar ditt medgivande genom att signera nedan.

Avtalsperiod och återställande.
Interspeedia International tillhandahålls i månatlig eller årlig prenumeration som bestäms av kunden. Om kunden deltar i en gratis 30-dagars prova på-period, varar detta avtal 30 dagar från startdatum. Om kunden efter denna 30-dagars period väljer att inte köpa Interspeediasystemet upphör alla användningsområden av Interspeedia-systemet omedelbart inklusive dokumentation.

Uppsägning av avtalet
Antingen Interspeedia International eller kunden kan säga upp detta avtal via skriftligt meddelande när som helst.
Vid uppsägning gäller följande villkor:

  • Kunden kan erhålla en kopia av informationen som registrerats av Interspeedia
  • Kunden måste upphöra med all användning av programvaran, med undantag för inhämtning av tidigare samlade uppgifter, och
  • Interspeedia International kommer att avsluta kundens konto.

 

Rättigheter för användare av programvara
Under hela avtalets löptid ger Interspeedia International denna kund en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att få tillgång till och att använda sitt varumärke via Interspeedias tillhandahållna programvaror och motsvarande dokumentation via webbläsare ENDAST för kundens interna användning. Interspeedia görs tillgänglig för kunden som en säker, tillhandahållen service. Interspeedia är värd för och upprätthåller fysisk kontroll över programvaran och gör den tillgänglig och funktionsduglig för kunden via Internet-webbläsare. Interspeedia är inte vid något tillfälle skyldig att tillhandahålla eller tillgängliggöra någon programvarukod till kunden. Kunden får inte leasa, distribuera, hyra eller vidaresälja Interspeedia programvara eller använda programvaran som grund för att skapa en konkurrenskraftig lösning, eller ta bort eller modifiera någon av logotyperna, varumärke, konfidentialiteten eller andra beteckningar som visas i programvaran.

Interspeedia använder KPNQWEST virtuella värdskap med en företagsklassad brandväggshårdvara för att integritetsskydda informationen genom att bygga en PCI-kompatibel miljö.


Prissättningserbjudande
Kunden kommer att följa alla prissättningar som sammanställts och överenskommits mellan kunden och Interspeedia. Kunden väljer lämpliga förbetalda årliga eller förbetalda månatliga licensavgifter. Betalning sker från kunden efter mottagande av faktura från Interspeedia. Om betalning inte mottas i tid och på ett lämpligt sätt, förbehåller Interspeedia sig rätten att när som helst avaktivera kundens konto tills betalningen har mottagits i sin helhet. Betalning kan ske via aktivt företags kreditkort (med en säker SSL-server) eller via banköverföring.

Immateriell äganderätt
Kunden äger alla rättigheter och intresse i all information som samlats in via anställda eller arbetssökande. Interspeedia behåller alla rättigheter och intresse i följande:

  • Programvara, dokumentation för programvaran samt eventuella anpassningar eller programvaruuppgraderingar, oavsett anledning till modifiering och oavsett vad kunden har matat in.
  • Samtlig prestandainformation som samlats in och som använts för att förbättra Interspeedia för affärsändamål, förutsatt att den information som används inte avslöjar kundens identitet eller någon personlig identitet eller arbetssökandes information som tillhör kunden.

Ansvarsbegränsning

Detta avtal utgör parternas hela överenskommelse. Parterna är överens om alla åtgärder som vidtagits för att verkställa detta avtal kommer att vara i enlighet med Sveriges rikes lag.